P.O. Komendant Straży Gminnej

Starszy Inspektor Paweł Noga

 

Strażnicy

Starszy Strażnik Artur Bielski

Młodszy Specjalista Artur Dzierżak

Podstawy prawne

Ustawa o strażach gminnych

Tworzenie, funkcjonowanie i kompetencje straży gminnej są regulowane przez główny akt normatywny, jakim jest:

Ustawa z dnia dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 123 poz. 779)

według, której straż gminna pilnując porzadku z poszanowaniem godności i praw obywateli, pełni instrumentalną rolę wobec społeczności lokalnej. Do głównych zadań straży gminnej zalicza się:


Wykonując swoje powinności straż gminna działa samodzielnie, wspólnie z przedstawicielami innych służb powołanych do ochrony porządku publicznego, a także z Policją. Realizując powyższe obowiązki strażnicy mają prawo do:


Strażnik straży gminnej ma prawo do korzystania – wobec osób, które uniemożliwiają wykonywanie przez niego czynności określonych w ustawie – ze środków przymusu bezpośredniego, takich jak:


Do obowiązków strażnika gminnego zalicza się:


Grzywny nakładane w drodze mandatu karnego

Strażnicy gminni mają prawo do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia wymienione w:

Rozporządzenie MSWiA z dnia 17 listopada 2003r. (Dz.U. 2003 nr 208 poz. 2026)

Rozporządzenie MSWiA z dnia 10 października 2008r. (Dz.U. 2008 nr 191 poz. 1176)

 

Rozporządzenie ministra ustala:

Sposób nakładania grzywien w drodze mandatu karnego został ujety w:

Rozporządzenie RM z dnia 22 lutego 2002r. (Dz.U. 2002 nr 20 poz. 201)

 

Czynności wykonywane przez straże gminne

Zakres i sposób wykonywania przez strażników gminnych niektórych czynności reguluje:

Rozporządzenie RM z dnia 18 grudnia 2009 r.. (Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1722)

Rozporządzenie precyzuje zakres i sposób:


Zasady współpracy z policją

Policja ma obowiązek współpracy ze strażami gminnymi w momencie powołania straży gminnej i przekazania regulaminu straży właściwemu terytorialnie komendantowi wojewódzkiemu Policji.
Zasady współpracy pomiędzy w/w jednostkami reguluje:

Rozporządzenie MSWiA z dnia 12 sierpnia 2004 r. (Dz.U. 2004 nr 187 poz. 1943)

Policja współpracuje ze strażami podczas wykonywania ich ustawowych zadań, a współpraca ta, polega głównie na:

  • stałej wymianie informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie w zakresie bezpieczeństwa ludzi i mienia, spokoju i porządku publicznego,
  • zorganizowaniu systemu łączności Policji i straży, uwzględniającego lokalne potrzeby i możliwości oraz zapewniającego utrzymanie stałej łączności między jednostkami,
  • koordynowaniu rozmieszczenia służb policyjnych i straży, z uwzględnieniem zagrożeń występujących na danym terenie,
  • wspólnym prowadzeniu działań porządkowych w celu zapewnienia spokoju i porządku w miejscach zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, a także w innych miejscach publicznych,
  • organizowaniu wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń policjantów i strażników gminnych, na zasadach określonych odrębnymi przepisami.